بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن 

کافیست

 از ایوان یک خاطره

 پایین بپری....

[ دوشنبه سوم شهریور 1393 ] [ 16:45 ] [ ] [ ]